Gamma Class

Bobby Zhang
c/o 2015
Mechanical Engineering

Deeptaanshu Kumar
c/o 2014
Electrical and Computer Engineering

Kenneth Rivera
c/o 2016
Electrical and Computer Engineering


Elliot Taft
c/o 2015
Electrical and Computer Engineering

Stephen Smith
c/o 2015
Computer Science